0001__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0002__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0003__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0004__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0005__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0006__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0007__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0008__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0009__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0010__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0011__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0012__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0013__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0014__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0015__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0016__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0017__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0018__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0019__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC0020__7-6-22__Nidia-Jon-Clifton-Engagement-Jefferson-Memorial-photographers-Washington-DC